» » » Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства на прикладі акціонерного товариства

Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства на прикладі акціонерного товариства

Вид работы
Предмет
Менеджмент організацій
Количество страниц
90
Год издания
2015
Индивидуальный номер
11682
Автор
justde4ik

Собственная работа, успешно защитил, все материалы по работе прилагаю.


Дипломна робота бакалавра на тему  "Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства на прикладі акціонерного товариства «Миколаївський пивзавод «ЯНТАР»

Зміст
Вступ _5
Розділ 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту в умовах ринку 
1.1. Сутність та мета інвестиційного менеджменту, його принципи і місце у системі загального менеджменту підприємства 8
1.2. Основні завдання та функції ІМ 11
1.3. Методологічні основи та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту 14
Розділ 2. Аналітичне дослідження діяльності АТ «Миколаївський пивзавод «ЯНТАР» 
2.1 Загальна характеристика підприємства 41
2.2 Аналіз основних показників роботи АТ «Миколаївський пивзавод «ЯНТАР» _51
Розділ 3. Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства 64
3.1 Аналіз ефективності інвестиційної діяльності АТ «Миколаївський пивзавод «ЯНТАР» 64
3.2 Пропозиції з покращення управління інвестиційною діяльністю на заводі. 70
Розділ 4. Охорона праці на АТ «Миколаївський пивзавод «ЯНТАР» 80
4.1 Загальна характеристика охорони праці на підприємстві АТ «Миколаївський пивзавод «ЯНТАР» 80
Висновки 82
Список використаної літератури 87
Додатки

Список використаної літератури

1. Закон України "Про інвестиційну діяльність" № 1560-12 від 18.09.1991 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 334/94-ВР від 28.12.1994 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .
3. Абрамов С. И. Инвестирование. - М.: Центр экономики и маркетинга.- 2013. - 512 с.
4. Белолипецкий В. Инвестиционная деятельность фирмы / В. Белолипецкий // Консультация директора. - 2012. - № 14. - С. 18-21.
5. .Миколаїв: офіційний портал міста [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .
6. Бережна І.Ю. Поняття та роль інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу на сучасному етапі економічного розвитку // Науковий вісник ЧДІЕУ. - 2014. - №1(9). - С. 86-92.
7. Білан О.С. Організаційно-економічні напрямки вдосконалення інвестиційного планування на кондитерських підприємствах // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - 2014. - С. 197-201.
8. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. - К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2013. - 448 с.
9. Вінніченко І.І.. Формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства // Інвестиції: практика та досвід - 2014. - № 4. - С. 9-13.
10. Гончарова В.М., Горова О.А. Розвиток інвестиційної діяльності промислового підприємства // Проблеми материальной культуры - Экономические науки. - 2013. - С. 120-122.
11. Гринів Т.Т. Роль маркетингу в реалізації інвестиційних проектів // Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка". - 2014. - № 472: Логістика. - С. 233-237.
12. Денисенко М.П., Голубєва Т.С., Колос І.В. Інформаційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства // КНУТД. - 2011. - №3. - С. 43-49.
13. Демченко Н.В., Євтушенко О.А. Формування організаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства в сучасних умовах // Бізнесінформ. - 2014. - №4. - С. 105-109.
14. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: підручник для студентів / М. П. Денисенко - К. : Алеута, 2013. - 338 с.
15. Довгунь О.С. Концепція інформаційного забезпечення інвестиційного розвитку промислових підприємств // НУЛП. - 2012. - С.44-49.
16. Дуфенюк О.М., Вишивана Б.М. Визначення економічної сутності інвестицій та міжнародної інвестиційної діяльності в умовах розвитку ринкових відносин // Національний лісотехнічний університет України. - 2014. - №17.2. - С. 152-160.
17. Економіка підприємства: Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та ін.; За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2014. - 528 с.
18. Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика: Монография/ Под. ред. проф. Л.Т. Гиляровской. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 400 с.
19. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. - К.: Міжнародна економічна фундація, 2012. - 704с.

20. Иванов Г. И. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования / Г. И. Иванов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 352 с.
21. Инвестиции: Учебник / под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. - М.: ООО "ТК Велби", 2013. - 440 с.
22. Керанчук Т. Оцінка фінансового стану підприємства // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - №10. - С. 115-124.
23. Керанчук Т. Фінансова стабільність підприємства і методичні аспекти її оцінки // Економіка України. - 2011. - №1. - с. 83-86.
24. Коломієць І.Ф. Інвестиційна привабливість регіону // Вісн. Львів. держ. ін-ту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. № 1. Сер. Економічні науки. - 2014. - С. 171-186.
25. Костюкевич Р. М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2014. - 270 с.
26. Краснова В.В., Жнякін Б.О. Фінансовий менеджмент підприємства: Навч. по-сібник. - Донецьк: ДонНУ, 2014. - 217 с.
27. Левицький В.В. Ефективність управління інвестиційною діяльністю підприємства // Вісник ЖДТУ. - 2014. - № 2(56). - С. 69-71.
28. Лукашов С.М. Формування ринкової стратегії підприємств - виробників пива в Україні // Вісник КНУТД. - 2012. - №2. - С. 128-133.
29. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: "Кондор", 2013. - 556 с.
30. Панчишин С. М. Макроекономіка: Навчальний посібник / С. М. Панчишин. - К. : Либідь, 2014. - 616 с.
31. Пересада А. А. та ін. Інвестування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. А. Пересада, О. О. Смірнова, С. В. Онікієнко, О. О. Ляхова. - К.: КНЕУ, 2013. - 251 с.
32. Польшаков В.І. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / Н.В.Ткаленко, В.І. Польшаков. - К.: Кондор.- 2011. - 172 с.
33. Правдюк Н.Л., Слівінська А.В. Сутність інвестиційної діяльності: роль та значення інвестицій // Вісник Запорізького національного університету. - 2013. - №2(6). - С. 195-198.
34. Руденко В.В. Концептуальні засади здійснення інвестиційної діяльності підприємств [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .
35. Руденко В.В. Теоретико-методологічні основи управління інвестиційною діяльністю підприємства // Наука й економіка. - 2012. - №4(16). Т.1. - С. 221-230.
36. Семенов Г.А., Бугай В.З., Семенов А.Г., Бугай А.В. Ф59 Фінансове планування і управління на підприємствах. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 432 с.
37. Татаренко Н. О. Теорії інвестицій: навч. пос. / Н. О. Татаренко, А. М. Поручник. - К. :КНЕУ, 2012. - 159 с.
38. Товкес Е.Н. Система інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.library.ukma.kiev.ua.
39. Управління розвитком суб’єктів господарювання: монографія / за заг. ред.: О.Л. Яременко, Г.В. Строкович; Нар. укр. акад. - Х.: Вид-во НУА, 2012. - 500 с.
40. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / [под общ. ред. А. Г. Грязновой]. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 1 168 с.
41. Фоломьев А.Н., Ревазов В.Г. Инновационное инвестирование. - СПб.: Наука, 2014. - 184 с.
42. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств. - К.: Знання - Прес, 2013. - 622 с.
43. Череп А.В., Ясир А.М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як фактор ефективного розвитку підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2012. - №1. - С. 159-161.
44. Череп О.Г. Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .
45. Шарп У. Инвестиции / Шарп У., Александр Г., Бэйли Дж. ; [пер. с англ.]. - М.: ИНФРА-М. - 2001. - XII, 1028 с.
46. Щербак А.В. Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності на підприємстві [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .

Цена: 4000 руб

Дипломная работа по предмету "Менеджмент організацій"

Заполните форму, чтобы купить данную работу

Вы можете купить готовую студенческую работу . Также Вы можете заказать оригинальную работу "Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства на прикладі акціонерного товариства". Данная работа будет написана только для Вас. При написании работы "Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства на прикладі акціонерного товариства" Мы выполним все указанные Вами пожелания.
Чтобы заказать работу "Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства на прикладі акціонерного товариства", заполните форму заказа. В строке "Комментарий" Вы можете указать свой план работы "Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства на прикладі акціонерного товариства". Если Вы не имеете своего плана работы "Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства на прикладі акціонерного товариства", напишите объем, срок и другие пожелания и требования.


Категория: Каталог готовых студенческих работ / Дипломная работа
Количество просмотров: 176

Остались  вопросы

Ознакомьтесь с основными особенностями нашей деятельности

После заполнения формы Вам на электронную почту придет сообщение с условиями приобретения работы.

Оплатите работу одним из указанных в сообщении способов и проинформируйте нас об этом на email или телефон.

После получения вашего сообщения об оплате, мы вышлем вам на почту ссылку для скачивания работы.

Если вы не получили сообщение, проверьте папку "Спам", а также правильность указания своего email.

Если email был указан вами не правильно, заполните повторно форму заказа работы.

Если у вашего email нестандартное доменное имя, заполните форму, используя другой email.

В любом случае вы можете связаться с нами по одному из контактов и сообщить о возникшей проблеме.

Мы давно осуществляем свою деятельность, наши реквизиты доступны, обман не выгоден нам.

Если мы не сможем выслать вам работу в течение суток, вернем деньги на указанные вами реквизиты.

Вы можете не оплачивать работу, пока не уточните у нас возможность получения ее в срок.

Обязательно убедитесь, что автор работы "admin" (указано в описании работы).

При заполнении формы выберите метод оплаты "Оплатить на сайте с помощью вашей карты (Вебмани, Я.Д.,…)".

Пройдите процедуру оплаты на стороне выбранной платежной системы, следуя инструкциям.

Скачайте файл по ссылке, которая после оплаты придет на ваш электронный адрес.

Перед тем, как выслать вам работу, мы проверяем ее на соответствие указанным на сайте данным

За качество содержания, оригинальность работы мы не отвечаем. Предварительно вы можете запросить выдержки из работы и оценить ее.

Мы отвечаем за качество работ автора "admin". Но это не значит, что они должны соответствовать вашим индивидуальным требованиям.

Ответы Nice-Diplom